Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

 1. TOP REALITY SERVIS, s.r.o. Spálená 97/29, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 24193844, DIČ: CZ24193844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187436 (“RE/MAX Alfa”)

 

 1. Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO 271 77 149, se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, která je držitelem a provozovatelem obchodní značky a licence RE/MAX Česká republika, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“REMAX”)

Účely zpracování:

Ad 1) REMAX Alfa zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům

 • Povinná identifikace a kontrola Klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).

 

 • Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Realitní kanceláří RE/MAX a Vámi (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách.

Ad 2) Vzhledem k tomu, že REMAX Alfa je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také REMAX, a to k následujícím účelům:

 • Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněné transakce - data o nemovitostech – makléř, výše provize, hodnota nemovitosti/ výše nájmu) budou zařazeny do systému RAMS, který slouží k evidenci všech osob využívajících značku RE/MAX.

 

 • Ze systému RAMS jsou za účelem ochrany obchodní značky RE/MAX pořizovány reporty pro společnosti PMSC REAL ESTATE FRANCHISING, INC. (se sídlem Poststrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švýcarsko), která je masterfranšízantem pro Evropu („RE/MAX Europe“). Tyto reporty obsahují údaje o uskutečněných transakcích, včetně výše provize a hodnoty obchodního případu.

 

 • Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data o nemovitostech - uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v systému MAXIS, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří, včetně makléřů, a k vytvoření inzerce (profilu Vaší nemovitosti) na webových stránkách REMAX ČR.

Právní základ:

Ad 1) REMAX Alfa je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

 

Ad 2) REMAX je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu REMAX a vlastníka značky RE/MAX. Mezi tyto oprávněné zájmy patří ochrana značky RE/MAX a evidence a kontrola všech osob, které tuto značku využívají.

 

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

 

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s REMAX Alfa zpracovávat makléř [prosím doplňte identifikační údaje], který bude také Vaší kontaktní osobou. Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů RAMS a MAXIS je pověřena Realitní kancelář RE/MAX a její makléři. Systém RAMS i MAXIS je spravován externí IT společností IMAO s.r.o. a Dalten s.r.o.

 

Příjemci:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Klienta mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad). Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek REMAX Alfa a REMAX.

 

Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány RE/MAX Europe.

 

Předávání osobních údajů do třetí země:

Švýcarsko (RE/MAX Europe ) - existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů – je umožněn volný tok osobních údajů

 

Doba uchování:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláří RE/MAX. Po ukončení spolupráce si Realitní kancelář RE/MAX ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let. REMAX bude uchovávat základní profil Klienta v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let. Údaje v systému MAXIS budou REMAX uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX.

 

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ REALITNÍ Kanceláře RE/MAX a REMAX MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud REALITNÍ Kancelář RE/mAX nebo REMAX neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

My contacts

+420 606 171 876

alexandra.kurbanova@re-max.cz

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube